Maden Kurtarma
Türkiye'nin Maden Kurtarma Sayfasına Hoş Geldiniz

Maden Kurtarma
Maden Kurtarma
Her hangi bir işletmenin bir acil durum sırasındaki kayıpları, işletmenin acil duruma müdahale ve ortadan kaldırma becerisine bağlıdır. Etkili bir acil durumlara hazırlık ve müdahale planı ile kayıplar çok ciddi manada azaltılabilir ve iyileştirme süreci en aza indirilebilir. Acil durumlara uygun bir şekilde müdahale edilmesi aynı zamanda çalışanların ve çevre halkının işletmeye olan güvenini arttırır. Bir maden işletmesinde iyi bir İş Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması kazaların en aza indirilmesi açısından son derece önemlidir ve maden işletmelerinin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Bununla birlikte kontak sonrası kontroller olarak da bilinen Acil Eylem Planlarının oluşturulması, uygun ekipman seçimi ve eğitimli bir Maden Kurtarma Ekibinin bulunması kazalar sonucunda meydana gelen kayıpları en aza indirecektir.

Maden Kurtarma Ekiplerinin Kurulması ile İlgili Mevzuat
İş Güvenliği ve Sağlıkla ilgili mevzuat son yıllarda hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yürürlüğe konulan yeni yönetmelikler çalışma alanlarında iş güvenliği ve sağlık konularında çalışanları korumaya yönelik bir çok uygulamayı beraberinde getirmiş ve işverenlere iş güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması hususunda yeni bir takım yaptırımları da beraberinde getirmiştir. Bu yeni yönetmeliklerde de bahsedilmekle birlikte Maden Kurtarma Ekiplerinin kurulmasına ilişkin ana mevzuat Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine ilişkin tüzüktür. Söz konusu tüzük özellikle yeraltı kömür madenciliğini düzenleyen bir çok madde içermektedir. Bu tüzüğün Beşinci Bölüm İkinci Kısım Kurtarma ve İş Güvenliği başlığı altında madde 322'de Kurtarma İstasyonları ile ilgili zorunluluk belirtilmektedir. Bu maddeye göre;
Maden ocaklarında, bir kurtarma istasyonu kurulması zorunludur. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden işletmeleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler.
Bu hüküm, aynı işletmenin çeşitli ocakları için de geçerlidir.
İşletmeler merkez kurtarma istasyonlarının kuruluş ve yönetim giderlerini, çalıştırdıkları işçilerin sayısına göre, aralarında paylaşırlar.
Kurulacak kurtarma istasyonlarının kuruluş yerlerine, yöneticilerine, kurtarma ekiplerinin oluşumuna, kurtarıcıların niteliklerine ilişkin esasların ve belgelerin Bakanlıkça uygun görülmesi gereklidir.

Aynı bölümde yer alan diğer ilgili maddelerde, 10 kişiden az olmayacak şekilde ocaklarda çalışan işçilerin en az %3'nün kurtarmacı olarak eğitilmesi gerektiği, kurtarmacıların en az ilköğretim okulu mezunu ve 2 yıl deneyimli olmaları gerektiği, ve kurtarıcıların yılda bir kez sağlık muayenelerinin yapılması gerekliliği vurgulanır. Kurtarma istasyonunun kurtarma işlerinde yetişmiş ve ocak içerisinde de bu gibi işlerde en az 3 yıl uygulama görmüş bir nezaretçinin yönetim ve denetiminde bulunması istenirken, kurtarıcıların eğitimlerinin en az 6 ayda bir tazelenmesi gerektiği vurgulanır. Ayrıca yine ilgili maddelerde bir kurtarma istasyonu yönergesi hazırlanması, kurtarma planı oluşturulması istenir. Kurtarma istasyonlarında bulundurulacak araç ve gereçlerin cins ve miktarının ise Bakanlıkca belirleneceği belirtilir.

Bu tüzüğe ilave olarak 2004 yılında yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ;
İşverenin, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlayacağı ve kullanıma hazır bulunduracağı ifade edilmektedir.

2003 yılında yayımlanan İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği de işverenlerin işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri de göz önüne alarak yeterli sayıda eğitimli ve teknik donanıma sahip çalışanı ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye için görevlendirmesini öngörmektedir.

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışıldığı üzere maden işletmelerinde Kurtarma Ekiplerinin oluşturulması, Kurtarmacıların eğitimlerinin sağlanması ve uygun donanım ve ekipmanın bulundurulması kanuni bir zorunluluktur.
Ülkemizde her ne kadar sadece kömür madenciliği ile özdeşleştirilse de tüm yeraltı maden işletmelerinde etkin bir kurtarma teşkilatının kurulması istenmeyen olaylar meydana geldiği zaman sonuçlarının en az kayıp ve zararla atlatılmasını sağlayacaktır.

Sayfamızın adı Maden Kurtarma olsa da işyerlerinde kazaların önlenmesi için ilk öncelikli yapılması gereken şey, işletmenin tipine ve tehlikelerine cevap verebilen ve risk değerlendirmesi temellerine dayanan bir İş Güvenliği ve Sağlık Yönetim Sistemi oluşturmaktır. Sayfamızda Maden Kurtarma'nın yanısıra, İş Güvenliği ve Sağlık Yönetim Sistemi, Risk Değerlendirmesi, Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale Planlarının oluşturulması ve benzeri gibi teknik konularda da bilgi paylaşımı olacaktır.

Sayfamızın geliştirilmesi için görüş ve önerilerinizi bekler hepinize kazasız ve kayıpsız günler geçirmenizi dilerim.

Burhanettin Şahin